“ ေက်ာက္ကပ္တု ေသြးသန့္စင္ရန္ လိုအပ္ေသာလူနာမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး” ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေခတ္မွီေနာက္ဆံုးေပၚ Compact R.O Syatem ကိုအသံုးျပဳ ၍

ပိုးမႊားသန့္စင္ထားေသာ ေက်က္ကပ္တုေသြးသန့္စင္စက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ ေနာက္ဆံုးေပၚ Nipro Surdiual 55 Dialysis Machine ျဖင့္ ဂ်ပန္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳလွ်က္ လူနာမ်ားအား အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မွူေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။